เนื้อหาล่าสุด

โดยเคหการเกษตร  12 เมษายน 2557 เขียนโดย ปกป้อง ป้อมฤทธิ์ สถาบันคลังสมองฯ ชี้ปี 2557 ...

ฉบับที่ 1 (เม.ย.-มิ.ย. 56) / “การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของข้าวไทย: ...

นิตยสารข้าวไทย ปีที่ 6 ฉบับที่ 41 คอลัมน์เศรษฐศาสตร์ตลาดข้าว เขียนโดย รศ.สมพร ...

พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2557 ISBN 978-616-202-922-6 ผู้เขียน ดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ บรรณาธิการ สมพร ...

พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2556 ISBN 978-616-202-819-9 คณะวิจัย ดร.รวิสสาข์ สุชาโต ดร.อิสริยา บุญญะศิริ ...

พิมพ์ครั้งที่แรก พฤศจิกายน 2553 ISBN 978-974-8008-71-4 บรรณาธิการ สมพร อิศวิลานนท์ / ปิยะทัศน์ ...

พิมพ์ครั้งที่ 1  กรกฎาคม 2553 / พิมพ์ครั้งที่ 2  พฤษภาคม 2554  ISBN  978-616-202-198-5 ผู้เขียน รศ.สมพร ...

พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2552 ISBN 978-616-7262-04-8 ผู้เขียน รศ.สมพร อิศวิลานนท์ ...