ติดต่อ

สำนักประสานงานชุดโครงการ งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร และเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย

สถาบันคลังสมองของชาติ
อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 19 เลขที่ 328  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทมฯ 10400
โทรศัพท์ 02-126-7632-34
โทรสาร 02-126-7635

Knowlegd Network Institute of Thailand
Higher Education Building 2, 19th Floor, 328 Sri-Ayudhaya Rd., Rajdhavee, Bangkok 10400
Tel(+66) 2126 7632-34
Fax(+66) 2126 7635

mab

 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น