ภูมิหลังและความจำเป็น

จาก สถานการณ์แรงกดันทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจการผลิตและการค้าของสินค้าเกษตรไทย อันได้แก่ การก้าวเข้าสู่นโยบายการค้าเสรีตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลกและรวมถึง ประชาคมการค้าต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ปัจจัยภายใน ของประเทศนั้นส่วนหนึ่งประเด็นปัญหามาจากการใช้นโยบายประชานิยมของภาครัฐ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อสังคม ดังนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งสร้างฐานองค์ความรู้เชิงนโยบาย เกษตรและแนวทางในการจัดการ เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงผลกระทบและสามารถนำข้อความรู้ไปใช้ให้เกิดกระบวน การปรับตัวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การจัดทำสำนักประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย” จึงเป็นการสร้างฐานข้อความรู้เรื่องเศรษฐกิจการเกษตรและพัฒนาชุดฐานความรู้ เชิงนโยบายการเกษตร พร้อมกับขยายฐานข้อความรู้จากโครงการวิจัยภายใต้ความดูแลให้ไปสู่เวที สาธารณะและสังคม ทั้งในรูปของการจัดสร้างเอกสารทางวิชาการ จดหมายข่าว และการจัดเวทีวิชาการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในลักษณะของการเป็นเครือข่ายวิจัย ทั้งในและต่างประเทศที่เชื่อมต่อกันในวงกว้าง อีกทั้งช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งนักวิจัยรุ่นใหม่เชิงนโยบายเกษตร และเครือข่ายกับนักวิจัยอาวุโสเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน