เอกสารวิชาการหมายเลข 22 ผลกระทบและการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอาหารในภาคตะวันออก เอกสารวิชาการหมายเลข 22 ผลกระทบและการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอาหารในภาคตะวันออก
เอกสารวิชาการหมายเลข 22 ผลกระทบและการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอาหารในภาคตะวันออก
เอกสารวิชาการหมายเลข 21 โซ่คุณค่าของธุรกิจโรงสีข้าว เอกสารวิชาการหมายเลข 21 โซ่คุณค่าของธุรกิจโรงสีข้าว
เอกสารวิชาการหมายเลข 21 โซ่คุณค่าของธุรกิจโรงสีข้าว
เอกสารวิชาการหมายเลข 20 ธุรกิจโรงสีข้าว การปรับตัวบนกระแสการเปลี่ยนผ่าน” เอกสารวิชาการหมายเลข 20 ธุรกิจโรงสีข้าว การปรับตัวบนกระแสการเปลี่ยนผ่าน”
เอกสารวิชาการหมายเลข 20 ธุรกิจโรงสีข้าว การปรับตัวบนกระแสการเปลี่ยนผ่าน”
หนังสือ Fruit That Will Last: Thai Fruit Export to China หนังสือ Fruit That Will Last: Thai Fruit Export to China
หนังสือ Fruit That Will Last: Thai Fruit Export to China
หนังสือ นโยบายเกษตรเพื่อรองรับ BCG หนังสือ นโยบายเกษตรเพื่อรองรับ BCG
หนังสือ นโยบายเกษตรเพื่อรองรับ BCG

โครงสร้างการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิไทย

โครงการวิจัยเรื่อง “โครงสร้างการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิไทย” มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาพลวัดการผลิตเเละการตลาดข้าวหอมมะลิของไทยและตลาดโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 2) เพื่อศึกษาสถานภาพการผลิต ปัญหาเเละอุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและการจัดการคุณภาพข้าวหอมมะลิในระดับฟาร์ม 3) เพื่อวิเคราห์โครงสร้างต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิทั่วไปและการผลิตข้าวหอมมะลิแบบอินทรีย์ จำเเนกตามสภาพเเวดล้อมการผลิตที่สำคัญ 4) เพื่อวิเคราะห์วิถีการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย และบทบาทของตลาดในการกำหนดคุณภาพของข้าวหอมมะลิ 5) เพื่อสร้างฐานข้อมูลในการพัฒนาข้าวหอมมะลิ ซึ่งนำไปสู่การกำหนดนโยบายการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิที่เหมาะสม ผู้ที่สนใจสามารถอ่านได้

โครงการ “พฤติกรรมการย้ายถิ่นของแรงงานในประเทศไทย: การย้ายถิ่นของแรงงานมีผลกระทบต่อความแตกต่างของค่าจ้างในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรมหรือไม่”

งานวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายพฤติกรรมการย้ายถิ่นของเเรงงานในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลการย้ายถิ่นทั้งระหว่างจังหวัดและระหว่าง 2 ภาคอุตสาหกรรม ได้เเก่ ภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม มีจุดมุ่งหมายเพื่อการวิเคราห์ความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมการย้ายถิ่นและค่าจ้างเเรงาน เพื่อบรรลุสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าว ผู้วิจัยได้ตังวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการย้ายถิ่นของเเรงงาน และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการย้ายถิ่นของเเรงงานระหว่างภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม 2) เพื่อศึกษาขนาดของผลกระทบ (Marginal Effects) ของปัจจัยในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรมต่อพฤติกรรมการย้ายถิ่นของเเรงงาน 3) เพื่อวิเคราะห์หาค่าความยืดหยุ่นของอุปทานเเรงงานผู้ย้ายถิ่นในระยะสั้น ทั้งในภาคภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม 4) เพื่อศึกษาผลกระทบของการย้ายถิ่นของเเรงงานที่มีต่อความเเตกต่างของค่าจ้างเเรงานระหว่างภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม

img
ประชาสัมพันธ์ “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567
23 Jan

2024

ประชาสัมพันธ์ “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 https://inventorsday.nrct.go.th