เนื้อหาล่าสุด
20th Mar

2015

รายงานวิจัยเรื่อง โครงสร้างการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิไทย

 

โครงสร้างการผลิตเเละการตลาดข้าวหอมมะลิไทย

โครงการวิจัยเรื่อง “โครงสร้างการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิไทย” ศึกษาโดย อรวรรณ ศรีโสมพันธ์ และคณะ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประสานงานโดย สำนักประสานงาน“งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”สถาบันคลังสมองของชาติ

การศึกษามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาพลวัดการผลิตเเละการตลาดข้าวหอมมะลิของไทยและตลาดโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 2) เพื่อศึกษาสถานภาพการผลิต ปัญหาเเละอุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและการจัดการคุณภาพข้าวหอมมะลิในระดับฟาร์ม 3) เพื่อวิเคราห์โครงสร้างต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิทั่วไปและการผลิตข้าวหอมมะลิแบบอินทรีย์ จำเเนกตามสภาพเเวดล้อมการผลิตที่สำคัญ 4) เพื่อวิเคราะห์วิถีการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย และบทบาทของตลาดในการกำหนดคุณภาพของข้าวหอมมะลิ 5) เพื่อสร้างฐานข้อมูลในการพัฒนาข้าวหอมมะลิ ซึ่งนำไปสู่การกำหนดนโยบายการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิที่เหมาะสม

อ่านรายงานโครงการวิจัยเรื่อง โครงสร้างการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิไทย ในรูปแบบ E-Book ได้ที่

http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/ebooks/2015/20150075/index.html

  •  ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้

Download Attachments

Share This :