เนื้อหาล่าสุด
25th Apr

2024

เอกสารวิชาการหมายเลข 22 ผลกระทบและการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอาหารในภาคตะวันออก

สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่: คลิก

ผู้เขียน: คุณโสภณ ชมชาญ

บรรณาธิการ: วรภัทร จิตรไพศาลศรี และรศ.สมพร อิศวิลานนท์

การจัดทำเอกสารวิชาการฉบับที่ 22 “ผลกระทบและการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอาหารในภาคตะวันออก” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอประเด็นพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรที่เอื้อต่อการพัฒนาได้ทั้งการเกษตร การท่องเที่ยว และ อุตสาหกรรมไปพร้อม ๆ กัน หากมีการกำหนดสัดส่วนการใช้ที่ดินทางกายภาพให้เหมาะสม แต่การพัฒนาทั้งในอดีตและปัจจุบันกลับพบว่า ได้เน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นหลัก การประกาศแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นส่งเสริมการประกอบการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นในภูมิภาค โดยได้กำหนดเขตอุตสาหกรรมที่ทับซ้อนพื้นที่การเกษตรที่เหมาะสมและใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเกิดขึ้น อันนำไปสู่การร้องเรียนจากประชาชนให้มีการแก้ไข อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น มีผลกระทบต่อทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดั้งเดิมกับครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่ การศึกษาในเรื่องนี้จึงได้นำไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข โดยการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ที่มีศักยภาพในการเกษตรสูงและจัดตั้งเป็น Food Valley ให้เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของครัวเรือน เกษตรกรในพื้นที่

Download Attachments

  • pdf เอกสารวิชาการฉบับที่ 22
    ผลกระทบและการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอาหารในภาคตะวันออก
    File size: 11 MB Downloads: 15
Share This :