เนื้อหาล่าสุด
25th Apr

2024

เอกสารวิชาการหมายเลข 20 ธุรกิจโรงสีข้าว การปรับตัวบนกระแสการเปลี่ยนผ่าน”

สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่: คลิก

ผู้เขียน: ผศ.ดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ และคณะ

บรรณาธิการ: วรภัทร จิตรไพศาลศรี และรศ.สมพร อิศวิลานนท์

การจัดทำเอกสารวิชาการฉบับที่ 20 “ธุรกิจโรงสีข้าว การปรับตัวบนกระแสการเปลี่ยนผ่าน” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลให้กับอุตสาหกรรมโรงสี และผู้ที่สนใจในธุรกิจโรงสีได้เกิดการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง โดยเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอุตสาหกรรมโรงสข้าว การปรับตัวของผู้ประกอบการโรงสีในยุคเปลี่ยนผ่าน ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามลักษณะการปรับตัวของโรงสีและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงสี ตลอดจนจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสมกับโครงสร้างอุตสาหกรรมโรงสีในยุคปัจจุบัน

Download Attachments

Share This :