เนื้อหาล่าสุด
25th Apr

2024

เอกสารวิชาการหมายเลข 21 โซ่คุณค่าของธุรกิจโรงสีข้าว

สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่: คลิก

ผู้เขียน: ผศ.ดร.อัจฉรา ปทุมนากุล และคณะ

บรรณาธิการ: วรภัทร จิตรไพศาลศรี และรศ.สมพร อิศวิลานนท์

การจัดทำเอกสารวิชาการฉบับที่ 21 “โซ่คุณค่าของธุรกิจโรงสีข้าว” จุดเด่นของงานคือ เป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอุตสาหกรรมโรงสีข้าว บนโซ่อุปทานต้นน้ำของสินค้าข้าวสาร โดยจะเป็นผู้แปรรูปข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสาร รวมถึงทำหน้าที่ในการคัดเกรด บรรจุ การขนส่ง และกระจายสินค้าข้าวสารให้กับผู้ประกอบการค้าส่ง ค้าปลีก และรวมถึงผู้ส่งออกในตลาดการค้าข้าวสาร การเติบโตของอุตสาหกรรมโรงสีข้าว นับว่าเป็นแรงหนุนที่สำคัญต่อการเติบโตและขยายตัวของเศรษฐกิจข้าวไทย โดยเอกสารวิชาการเล่มนี้ได้วิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมและโซ่คุณค่าโรงสีข้าว เพื่อให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและกิจกรรมบนโซ่คุณค่าของธุรกิจโรงสีข้าว รวมถึงรูปแบบการปรับตัว ซึ่งเป็นบทเรียนรู้ที่น่าสนใจ

Download Attachments

Share This :