วัตถุประสงค์
  1. ระบุโจทย์วิจัยสำคัญของประเทศจากฐานการเกษตรเพื่อติดตามสถานการณ์สำคัญในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง
  2. สร้างฐานองค์ความรู้งานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและนโยบายการเกษตรและ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เกี่ยวกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรไทยและประชาคมการค้าเสรีอาเซียน ตลอดจนการวิเคราะห์เชิงนโยบาย
  3. เชื่อมโยง International Research  community โดยการสร้างเวทีสาธารณะและเครือข่ายความรู้ให้กับประชาคมที่เกี่ยวข้องทั้ง ประชาคมภายในประเทศและประชาคมระหว่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้มีการนำประเด็นปัญหาที่เกิดกับประชาคมและภาคการเกษตร ของไทย ในอนุภูมิภาคหรือในภูมิภาคต่างๆที่อาจเกี่ยวข้อง แล้วนำมาประมวลต่อยอดขึ้นเป็นโจทย์วิจัย
  4. จัดทำข้อสังเคราะห์เชิงวิชาการ เพื่อสื่อสารเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคม