เนื้อหาล่าสุด
8th Feb

2024

หนังสือ Fruit That Will Last: Thai Fruit Export to China

หนังสือเล่มนี้ เป็นการสังเคราะห์เนื้อหาโดย ศ.ดร.ทัง จือหมิ่น และคณะ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แก้ไขตรวจสอบโดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์ สถาบันคลังสมองของชาติ จุดเด่นของงานคือ เป็นการนำความรู้จากรายงานการศึกษาเรื่อง “ยุทธศาสตร์การตลาดนำเพื่อการส่งออกผลไม้ไทยสู่ตลาดจีนรวมบริบทการแพร่ระบาด Covid 19” มาประมวลรวมกับประสบการณ์การดำเนินงานของนักวิจัยทางด้านการนำเข้าส่งออกผลไม้ในประเทศไทยและประเทศจีนรวมถึงบริบทโลก

 

Download Attachments

Share This :