เนื้อหาล่าสุด
23rd Nov

2023

หนังสือ นโยบายเกษตรเพื่อรองรับ BCG

ดาวน์โลดไฟล์ https://www.agripolicyresearch.com/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=5857

หนังสือเรื่อง “นโยบายเกษตรเพื่อรองรับ BCG”

เขียนโดย อดิศร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ปริญญารัตน์  เลี้ยงเจริญ

บรรณาธิการ วรภัทร  จิตรไพศาลศรี และ สมพร  อิศวิลานนท์

หนังสือนโยบายเกษตรเพื่อรองรับ BCG อ้างอิงเนื้อหาจากรายงานโครงการ “นโยบายการเกษตรเพื่อรองรับ BCG” ที่ได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำกับติดตามเเละดูเเลจากสำนักประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย” สถาบันคลังสมองของชาติ

ในปัจจุบันภาครัฐมีการดำเนินนโยบายหรือมาตรการด้านการเกษตรที่มีความสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในหลายมาตรการ แต่ต้องเพิ่มแนวทาง ได้แก่ การลดหรือยกเลิกการช่วยเหลือผ่านรายได้และราคาผลผลิตอย่างค่อยเป็นค่อยไป การแยกมาตรการลดความยากจนออกจากนโยบายเกษตรและกำหนดมาตรการเพื่อลดความยากจนโดยเฉพาะ (Poverty Target) การพัฒนาด้านนวัตกรรมทางการเกษตรที่ครอบคลุม 3 มิติของ BCG การสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่คุ้มค่าทั้งด้านการเงินและเศรษฐกิจ และการส่งเสริมการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านกลไกทางการเงินและการคลังที่เป็นการช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไข เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเกษตรและการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศไทยให้มีการปรับตัวสู่การพัฒนาตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG อย่างแท้จริง

Download Attachments

  • pdf E-book
    นโยบายเกษตรเพื่อรองรับ BCG
    File size: 2 MB Downloads: 401
Share This :