เนื้อหาล่าสุด
2nd Jun

2014

เอกสารวิชาการหมายเลข 4 ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง: การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและโครงสร้างตลาด

CoverPages_Publications4_RiceSack

พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2556

ISBN 978-616-202-819-9

คณะวิจัย ดร.รวิสสาข์ สุชาโต ดร.อิสริยา บุญญะศิริ และ ดร.กุลภา กุลดิลก

บรรณาธิการ สมพร อิศวิลานนท์ / ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ /ชมพูนุท สวนกระต่าย

เอกสาร วิชาการฉบับนี้ ได้สังเคราะห์จากผลการศึกษา ซึ่งชี้ให้ทราบว่าโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิของไทยทั้งข้าวหอมมะลิธรรมดาและข้าว หอมมะลิอินทรีย์มีปัญหาในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลด้านคุณภาพของทั้งข้าว สารและข้าวเปลือก โดยพบว่าแต่ละระดับของโซ่อุปทานให้ความสำคัญในเรื่องของคุณลักษณะของข้าว เปลือกและข้าวสารที่แตกต่างกัน นอกจากนี้พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุงของผู้ บริโภคมากที่สุดคือ ราคาข้าวถุง  และมีผู้บริโภคจำนวนน้อย (ร้อยละ 28) รู้จักตราพนมมือ ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพพบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพอใจในการส่งมอบ ข้าวเปลือกและข้าวสารในแต่ละระดับแตกต่างกัน นอกจากนี้พบว่าตลาดข้าวหอมมะลิบรรจุถุงในร้านค้าสมัยใหม่เป็นตลาดผู้ขายน้อย รายที่มีการแข่งขันทางด้านราคากันสูง  ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่มีอำนาจตลาดมากนักและพบว่าศักยภาพของสถาบัน เกษตรกรในการเข้าสู่ตลาดนี้มีจำกัด

สามารถอ่านรายงานโครงการวิจัยเรื่อง “ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและโครงสร้างตลาด” ในรูปแบบ E-Book ได้ที่

http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/ebooks/book.php?id=20130060

  •  ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้

Download Attachments

Share This :