เนื้อหาล่าสุด
1st Jun

2014

เอกสารวิชาการ พลวัตเศรษฐกิจการผลิตข้าวไทย

CoverPages_Publications1

พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2552

ISBN 978-616-7262-04-8

ผู้เขียน รศ.สมพร อิศวิลานนท์

เอกสารวิชาการประกอบด้วยเนื้อหา 5 ส่วน ได้แก่
(1) บทนำ กล่าวถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและการถดถอยของภาคเกษตร ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการเกษตรของไทยตั้งแต่ช่วง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 – 9
(2) กล่าวถึงสถานการณ์การผลิตข้าวของไทยและความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการผลิต ผลิตภาพของแรงงานและปัจจัยที่มีผลกระทบในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา (ตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1) (3) นำเสนอถึงการเคลื่อนไหวของราคาข้าวในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา (ปี 2531-50) ทั้งในระดับตลาดส่งออกและระดับไร่นา อีกทั้งกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันปิโตเลียม ราคาพืชอาหารและพืชพลังงาน
(4) ประมวลนโยบายการแทรกแซงของรัฐบาลในตลาดค้าข้าวและตลาดปัจจัยการผลิต และผลกระทบจากมาตรการแทรกแซงกลไกข้าวเปลือกระดับฟาร์ม
(5) นำเสนอความเป็นพลวัตในการผลิตข้าวของชาวนา โดยเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตข้าวในปี 2530/31 และ 2550/51 จาก 6 หมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา จ.สุพรรณบุรี และ จ.ขอนแก่น
เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ที่สนใจใช้เป็นความรู้ต่อการเสริมสร้างการศึกษาวิจัยข้าวในมิติต่างๆ ต่อไป

สามารถอ่านรายงานโครงการวิจัยเรื่อง “พลวัตเศรษฐกิจการผลิตข้าวไทย” ในรูปแบบ E-Book ได้ที่

http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/ebooks/2011/2011-002-0023/index.html

  •  ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้

Download Attachments

Share This :