เนื้อหาล่าสุด
3rd Jun

2014

จดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร ปีที่ 1

ฉบับที่ 1 (เม.ย.-มิ.ย. 56) / “การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของข้าวไทย: กรณีศึกษาข้าวหอมมะลิบรรจุถุง”

ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ก.ย. 56) / “การวัดระดับการแข่งขันในตลาดส่งออกข้าวไทย”

ฉบับที่ 3 (ต.ค.-ธ.ค. 56) /  “บทวิเคราะห์โครงการช่วยเหลือชาวนาของภาครัฐในด้านการขายผลผลิตเมื่อสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว”

Download Attachments

 • pdf ฉบับที่ 1 (เม.ย.-มิ.ย. 56)
  จดหมายข่าวเรื่อง "การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของข้าวไทย: กรณีศึกษาข้าวหอมมะลิบรรจุถุง"
  File size: 1 MB Downloads: 1056
 • pdf ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ก.ย. 56)
  จดหมายข่าวเรื่อง "การวัดระดับการเเข่งขันในตลาดส่งออกข้าวไทย"
  File size: 1 MB Downloads: 948
 • pdf ฉบับที่ 3 (ต.ค.-ธ.ค. 56)
  จดหมายข่าวเรื่อง "บทวิเคราะห์โครงการช่วยเหลือชาวนาของภาครัฐในด้านการขายผลผลิตเมื่อสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว"
  File size: 2 MB Downloads: 3023
Share This :