เนื้อหาล่าสุด
2nd Jun

2014

เอกสารวิชาการหมายเลข 2 “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร”

CoverPages_Publications2
พิมพ์ครั้งที่แรก พฤศจิกายน 2553

ISBN 978-974-8008-71-4

บรรณาธิการ สมพร อิศวิลานนท์ / ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ / สุวรรณา ประณีตวตกุล

เอกสารอ่านประกอบเล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
บุคลากรด้านการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย: กรณีงานวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร” โดยมีจุดมุ่งหวังสำหรับใช้เป็นเอกสารอ่านประกอบในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อต่อ
เติมความรู้และสร้างนักวิจัยด้านการประเมินผลกระทบผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย
รุ่นใหม่และนักวิจัยที่มีประสบการณ์

สามารถอ่านรายงานโครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร” ในรูปแบบ E-Book ได้ที่

http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/ebooks/book.php?id=2011-002-0303

  •  ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้

Download Attachments

Share This :