เนื้อหาล่าสุด
2nd Jun

2014

เอกสารวิชาการหมายเลข 1 ข้าวไทย: การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการผลิตและช่องทางการกระจาย

CoverPages_Publications2

พิมพ์ครั้งที่ 1  กรกฎาคม 2553 / พิมพ์ครั้งที่ 2  พฤษภาคม 2554 

ISBN  978-616-202-198-5

ผู้เขียน รศ.สมพร อิศวิลานนท์

ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน ได้แก่
(1) นำเสนอถึงความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของสถานภาพการผลิตข้าวไทยในครึ่ง ศตวรรษที่ผ่านมา ตั้งแต่การเปิดการค้าช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนต้น มาถึงยุคปฏิวัติเขียว การเปลี่ยนแปลงด้านแรงงาน การยอมรับเครื่องจักรกลการเกษตร และการปรับฐานต้นทุนการผลิตข้าวของไทย
(2) วิวัฒนาการของช่องทางการกระจายข้าวเปลือกตั้งแต่อดีต กล่าวถึงผู้ที่มีบทบาทในช่องทางการกระจายข้าว และภาพในอดีตในการกำหนดราคาข้าวเปลือกของโรงสีที่ตลาดกลาง
(3) ประมวลนโยบายการแทรกแซงกลไกราคาของรัฐบาลในตลาดข้าวเปลือก กล่าวถึงความเป็นมา การวิวัฒนาการ ผลกระทบจากมาตรการ มูลค่าความสูญเสีย และนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
(4) นำเสนอข้อมูลการตลาดข้าวไทยและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโรงสี
ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวได้นำเสนอและเชื่อมต่อประเด็นความรู้ในบางมิติของเศรษฐกิจ ข้าวไทย เพื่อให้ผู้สนใจและนักวิชาการรุ่นใหม่ ได้ใช้เป็นฐานข้อความรู้และต่อยอดขยายผลในการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ให้กับ สังคมต่อไป

สามารถอ่านรายงานโครงการวิจัยเรื่อง “ข้าวไทย: การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการผลิตและช่องทางการกระจาย” ในรูปแบบ E-Book ได้ที่

http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/ebooks/book.php?id=2011-002-0293

  •  ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้

Download Attachments

Share This :