เนื้อหาล่าสุด
2nd Jun

2014

เอกสารวิชาการหมายเลข 6 แบบจำลองการพยากรณ์ การปรับตัวของภาคการเกษตรไทย: เมื่ออ้อยและมันสำปะหลังเป็นพืชพลังงานทดแทน

CoverPages_Publications6

พิมพ์ครั้งที่ 1  กรกฎาคม 2557

ISBN 978-616-7739-50-2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book, html)

ผู้เขียน ดร.เออวดี เปรมัษเฐียร

บรรณาธิการ สมพร อิศวิลานนท์ / ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ / ชมพูนุท สวนกระต่าย

จุดเด่นสำคัญของเอกสารชุดนี้ ก็คือ การนำเสนอหลักการของ Optimal Control Theory ด้วยวิธีการ
ของ The Pontryagin Maximum Principle ซึ่งเป็นการวิเคราะห์หาดุลยภาพในระยะยาวที่คำนึงถึงและนำมิติ
ด้านเวลามาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างแบบจำลอง งานชิ้นนี้ถือเป็นการสร้างต้นแบบของแบบจำลองเพื่อใช้
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถนำไปต่อยอดแบบจำลองให้ทันสมัย และครอบคลุมประเด็นต่างๆ เพิ่มมาก
ขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์ต่อไป

สามารถอ่านรายงานโครงการวิจัยเรื่อง “แบบจำลองการพยากรณ์ การปรับตัวของภาคการเกษตรไทย: เมื่ออ้อยและมันสำปะหลังเป็นพืชพลังงานทดแทน” ในรูปแบบ E-Book ได้ที่

http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/ebooks/book.php?id=20140091

  •  ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้
Share This :