เนื้อหาล่าสุด
2nd Jun

2014

เอกสารวิชาการหมายเลข 5 การวัดระดับการแข่งขันในตลาดส่งออกข้าวไทย

CoverPages_Publications5

พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2557

ISBN 978-616-202-922-6

ผู้เขียน ดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์

บรรณาธิการ สมพร อิศวิลานนท์ / ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ 

เอกสาร เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และทดสอบระดับการแข่งขันหรืออำนาจเหนือ ตลาดในการส่งออกข้าวของไทย จุดเด่นที่สำคัญในเอกสารเล่มนี้ คือการนำแนวคิดทฤษฎีการแข่งขันระหว่างผู้ขายในตลาดผู้ขายน้อยรายมาประยุกต์ ใช้กับการศึกษาตลาดส่งออกข้าวของไทย ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างแบบจำลองสำหรับการประมาณค่าสมการอุปสงค์คงเหลือ (residual demand estimation; RDE) เพื่อทดสอบระดับการแข่งขันของสินค้าข้าวไทย ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงประจักษ์ งานชิ้นนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการตอบคำถามให้กับสังคมที่ว่า“ข้าวไทยมีอำนาจ เหนือตลาดการค้าข้าวโลกหรือไม่” ซึ่งข้อความรู้ที่ได้จากงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนวิชาการ ชุมชนผู้กำหนดนโยบายด้านการตลาดและการค้าสินค้าข้าวของไทย รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกสินค้าข้าวของไทยต่อไป

สามารถอ่านรายงานโครงการวิจัยเรื่อง “การวัดระดับการแข่งขันในตลาดส่งออกข้าวไทย” ในรูปแบบ E-Book ได้ที่

http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/ebooks/book.php?id=20140090

  •  ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้

Download Attachments

Share This :