เนื้อหาล่าสุด
4th Jun

2014

จดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร ปีที่ 2

ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 57) / “ห้าทศวรรษของการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยและการก้าวต่อไปเพื่อรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

 

ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 57) / “การ สร้างเสริมความสามารถของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยเพื่อก้าวเข้าสู่ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: สถานภาพและการมองไปข้างหน้า”

 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 57) / การศึกษามาตรการสร้างแรงจูงใจเพื่อลดการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ลาดชัน กรณีศึกษา จังหวัดน่าน

 

จดหมายข่าวปี 2ฉบับ 4

ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค. 57) / “สารเคมีกำจัดศัตรูพืช สิ่งแวดล้อม และความเปราะบางสู่ความยากจนของครัวเรือนเกษตรกรในประเทศไทย”

 

Download Attachments

 • pdf ฉบับที่ 1 ( ม.ค.-มี.ค. 57)
  จดหมายข่าวเรื่อง "หาทศวรรษของการพัฒนาพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวในประเทศไทย และการ กาวตอไปเพื่อรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
  File size: 1 MB Downloads: 2042
 • pdf ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 57)
  จดหมายข่าวเรื่อง "การสร้างเสริมความสามารถของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: สถานภาพและการมองไปข้างหน้า"
  File size: 2 MB Downloads: 1879
 • pdf ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 57)
  จดหมายข่าวเรื่อง "การศึกษามาตรการสร้างแรงจูงใจเพื่อลดการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ลาดชัน กรณีศึกษา จังหวัดน่าน"
  File size: 2 MB Downloads: 1109
 • pdf ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค. 57)
  จดหมายข่าวเรื่อง "สารเคมีกำจัดศัตรูพืช สิ่งแวดล้อม และความเปราะบางสู่ความยากจนของครัวเรือนเกษตรกรในประเทศไทย"
  File size: 1 MB Downloads: 1047
Share This :