เนื้อหาล่าสุด
5th Jan

2023

เอกสารวิชาการหมายเลข 18 ภัยแล้งและการแพร่ระบาดของโควิด-19: ทุกข์ซ้ำซ้อนบนความเปราะบางของชาวนาอีสาน (พิมพ์ครั้งที่ 2)

สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ https://www.agripolicyresearch.com/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=5850

ผู้เขียน: อรวรรณ ศรีโสมพันธ์

บรรณาธิการ: วรภัทร จิตรไพศาลศรี และสมพร อิศวิลานนท์

เอกสารวิชาการฉบับที่ 18 เรื่อง “ภัยแล้งและการแพร่ระบาดของโควิด-19: ทุกข์ซ้ำซ้อนบนความเปราะบางของชาวนาอีสาน” พิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ ทางผู้เขียนได้เพิ่มเติมมุมมองของปัญหาถึงความซ้ำซ้อนของปัญหาภัยแล้งและโควิด-19 ที่ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหาต่างๆ ดังนั้นในเอกสารเล่มนี้จะเป็นการขยายภาพมุมมองของปัญหาพื้นที่ภัยแล้งในภาคอีสานให้เห็นภาพถึง “ความทุกข์ซ้ำซ้อน” ของเกษตรกร

โดยได้ปรับปรุ่งเนื้อหาจากการจัดพิมพ์ครั้งที่ 1 เมือ ธันวาคม 2565 เนื้อหาได้สังเคราะห์ข้อค้นพบจากโครงการวิจัย “การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากภัยแล้งและการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อเกษตรกรชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ศึกษาโดย ผศ.ดร.อรวรรณ ศรีโสมพันธ์ และคณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีเป้าหมายเพื่อศึกษาระดับผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าว ในทั้งในแง่ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเปราะบางต่อความยากจนของครัวเรือนชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งรูปแบบการปรับตัวของชาวนาและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปรับตัว ตลอดจนมาตรการป้องกัน หรือทางเลือกสำหรับการกำหนดนโยบายในการช่วยเหลือชาวนาแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม

*สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นผู้ให้การสนับสนุนทุนวิจัย เเละงบประมาณในการจัดพิมพ์และเผยแพร่ความรู้ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย” สถาบันคลังสมองของชาติ ซึ่งเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ผู้ที่สนใจ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายเกษตรของประเทศต่อไป

Download Attachments

Share This :