เนื้อหาล่าสุด
3rd Feb

2015

รายงานวิจัยเรื่อง โครงการสารเคมีกำจัดศัตรูพืช สิ่งเเวดล้อม และความเปราะบาง สู่ความยากจนของครัวเรือนเกษตรกรในประเทศไทย

โครงการสารเคมีกำจัดศัตรูพืช สิ่งเเวดล้อม และความเปราะบาง สู่ความยากจนของครัวเรือนเกษตรกรในประเทศไทย

 

รายงานวิจัยเรื่อง “โครงการสารเคมีกำจัดศัตรูพืช สิ่งเเวดล้อม และความเปราะบางสู่ความยากจนของครัวเรือนเกษตรกรในประเทศไทย” ศึกษาโดย สุวรรณา ประณีตวตกุล  และคณะ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประสานงานโดย สำนักประสานงาน“งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”สถาบันคลังสมองของชาติ

การศึกษามีวัตถุประสงค์โดยรวมของโครงการเพื่อชี้ให้เห็นภาพความเชื่อมโยงของการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีต่อมนุษย์และสิ่งเเวดล้อม ที่อาจนำไปสู่ความเปราะบางสู่ความยากจน โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อประมวลสภาพเศรษฐกิจสังคมและสถานการณ์การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของครัวเรือนเกษตรกรตัวอย่าง 2) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีต่อเกษตรกร ระบบนิเวศเเละสิ่งเเวดล้อมของครัวเรือนตัวอย่าง 3) เพื่อประเมินความเปราะบางสู่ความยากจนของครัวเรือนตัวอย่าง 4) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสิ่งเเวดล้อมที่มีต่อความเปราะบางสู่ความยากจนของครัวเรือนตัวอย่าง 5) เพื่อประมวลทางเลือกในการจัดการศัตรูพืชและการเกษตรเพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

อ่านรายงานโครงการวิจัยเรื่อง สารเคมีกำจัดศัตรูพืช สิ่งเเวดล้อม และความเปราะบางสู่ความยากจนของครัวเรือนเกษตรกรในประเทศไทย ในรูปแบบ E-Book ได้ที่

http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/ebooks/book.php?id=20150027

  •  ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้
Share This :