เนื้อหาล่าสุด
7th Nov

2014

รายงานวิจัยเรื่อง พลวัตนโยบายการเกษตรของไทย: ความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน

ส่วน 1 เล่ม 1

รายงานวิจัยเรื่อง “พลวัตนโยบายการเกษตรของไทย: ความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน” ศึกษาโดย โสภณ ชมชาญ   และคณะ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประสานงานโดย สำนักประสานงาน“งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”สถาบันคลังสมองของชาติ

การศึกษามีวัตถุประสงค์หลัก 3 ด้าน คือ (1) เพื่อรวบรวมนโยบายการเกษตรของไทยด้านต่างๆ ในอดีตจนถึงปัจจุบัน (2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยและเหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเกษตรของไทย และ (3) เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อความรู้ในอนุชนรุ่นต่อ ๆ ไปได้ใช้ในการค้นคว้าอ้างอิง

รายงานโครงการวิจัยเรื่องนี้ประกอบด้วยเนื้อหาหลักที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน เป็นเอกสารรวม 4 เล่ม ในส่วนแรกเล่ม 1 และ 2 นั้นจะมีทั้งสิ้น 16 บท ในส่วนที่สองประกอบไปด้วยเอกสาร 2 เล่ม จะเป็นการนำนโยบายและเหตุการณ์ที่สำคัญที่ทบทวนไว้แล้วในส่วนที่ 1 มาจัดเป็นนโยบายเฉพาะเรื่อง รวม 18 เรื่อง โดยในเล่มที่ 1 จะประกอบด้วยเรื่องที่ 1 ถึงเรื่องที่ 9 และในเล่มที่ 2 จะประกอบด้วยเรื่องที่ 10 ถึงเรื่องที่ 18

  อ่านรายงานโครงการวิจัยเรื่อง “พลวัตนโยบายการเกษตรของไทย: ความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน               ในรูปแบบ E-Book ได้ที่

ส่วนที่ 2 นโยบายการเกษตรของไทยเฉพาะเรื่อง เล่มที่ 2

http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/ebooks/book.php?id=20140160

ส่วนที่ 2 นโยบายการเกษตรของไทยเฉพาะเรื่อง เล่มที่ 1

http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/ebooks/book.php?id=20140159

ส่วนที่ 1 นโยบายการเกษตรของไทยในภาพรวม เล่มที่ 2

http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/ebooks/book.php?id=20140158

ส่วนที่ 1 นโยบายการเกษตรของไทยในภาพรวม เล่มที่ 1

http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/ebooks/book.php?id=20140157

  •  ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้
Share This :