Press release agri benchmark 2020 Press release agri benchmark 2020
Press release agri benchmark 2020
สถานการณ์ตลาดข้าวโลกเมื่อมีการระบาดของโรคโควิด-19 สถานการณ์ตลาดข้าวโลกเมื่อมีการระบาดของโรคโควิด-19
สถานการณ์ตลาดข้าวโลกเมื่อมีการระบาดของโรคโควิด-19
จดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร ปีที่ 7 จดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร ปีที่ 7
จดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร ปีที่ 7
จดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร ปีที่ 6 จดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร ปีที่ 6
จดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร ปีที่ 6
จดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร ปีที่ 5 จดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร ปีที่ 5
จดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร ปีที่ 5

โครงสร้างการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิไทย

โครงการวิจัยเรื่อง “โครงสร้างการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิไทย” มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาพลวัดการผลิตเเละการตลาดข้าวหอมมะลิของไทยและตลาดโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 2) เพื่อศึกษาสถานภาพการผลิต ปัญหาเเละอุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและการจัดการคุณภาพข้าวหอมมะลิในระดับฟาร์ม 3) เพื่อวิเคราห์โครงสร้างต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิทั่วไปและการผลิตข้าวหอมมะลิแบบอินทรีย์ จำเเนกตามสภาพเเวดล้อมการผลิตที่สำคัญ 4) เพื่อวิเคราะห์วิถีการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย และบทบาทของตลาดในการกำหนดคุณภาพของข้าวหอมมะลิ 5) เพื่อสร้างฐานข้อมูลในการพัฒนาข้าวหอมมะลิ ซึ่งนำไปสู่การกำหนดนโยบายการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิที่เหมาะสม ผู้ที่สนใจสามารถอ่านได้

โครงการ “พฤติกรรมการย้ายถิ่นของแรงงานในประเทศไทย: การย้ายถิ่นของแรงงานมีผลกระทบต่อความแตกต่างของค่าจ้างในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรมหรือไม่”

งานวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายพฤติกรรมการย้ายถิ่นของเเรงงานในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลการย้ายถิ่นทั้งระหว่างจังหวัดและระหว่าง 2 ภาคอุตสาหกรรม ได้เเก่ ภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม มีจุดมุ่งหมายเพื่อการวิเคราห์ความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมการย้ายถิ่นและค่าจ้างเเรงาน เพื่อบรรลุสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าว ผู้วิจัยได้ตังวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการย้ายถิ่นของเเรงงาน และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการย้ายถิ่นของเเรงงานระหว่างภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม 2) เพื่อศึกษาขนาดของผลกระทบ (Marginal Effects) ของปัจจัยในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรมต่อพฤติกรรมการย้ายถิ่นของเเรงงาน 3) เพื่อวิเคราะห์หาค่าความยืดหยุ่นของอุปทานเเรงงานผู้ย้ายถิ่นในระยะสั้น ทั้งในภาคภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม 4) เพื่อศึกษาผลกระทบของการย้ายถิ่นของเเรงงานที่มีต่อความเเตกต่างของค่าจ้างเเรงานระหว่างภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม

img