เนื้อหาล่าสุด
18th May

2015

เอกสารวิชาการหมายเลข 7 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กับการสูญเสียพื้นที่ป่า: ปัญหาและทางออก

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

พิมพ์ครั้งที่ 1  เมษายน 2558

ISBN 978-616-372-339-0

ผู้เขียน ผศ.ดร.สิทธิเดช  พงศ์กิจวรสิน และผศ.ดร.เขมรัฐ  เถลิงศรี

บรรณาธิการ สมพร อิศวิลานนท์ / ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์

 เอกสารวิชาการเรื่อง “ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับการสูญเสียพื้นที่ป่า: ปัญหาและทางออก”เล่มนี้ เป็นการนำความรู้จากการงานวิจัยเรื่อง “การศึกษามาตรการสร้างเเรงจูงใจเพื่อลดการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ลาดชัน: กรณีศึกษาจังหวัดน่าน” มาสังเคราะห์และเรียบเรียงขึ้นใหม่

เอกสารเล่มนี้ได้พบว่า ยังมีพื้นที่ชุมชนส่วนหนึ่งในจังหวัดน่านได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของชุมชนสู่เเนวทางของการอนุรักษ์พื้นที่ป่าอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ ได้พบว่าเกษตรกรในชุมชนได้พร้อมใจรวมตัวกันในการลดการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่ลาดชัน รวมถึงคืนพื้นที่ที่เคยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ลาดชันให้กลับเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นได้ ซึ่งเป็นเเนวตัวอย่างที่น่าสนใจ และควรเเก่การบันทึกให้สังคมได้รับรู้

เนื่องจากไฟล์หนังสือ “ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับการสูญเสียพื้นที่ป่า: ปัญหาและทางออก” เป็นไฟล์ pdf ขนาดใหญ่ ควรดาวน์โหลดทั้ง 2 ไฟล์ ถึงรวมไฟล์เข้าด้วยกัน

สามารถอ่านรายงานโครงการวิจัยเรื่อง “ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับการสูญเสียพื้นที่ป่า: ปัญหาเเละทางออก” ในรูปแบบ E-Book ได้ที่

http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/ebooks/2015/20150095/index.html

  •  ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้
Share This :