เนื้อหาล่าสุด
25th Sep

2023

รายงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของรูปแบบการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

รายงานวิจัยเรื่อง  “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของรูปแบบการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร”

ศึกษาโดย ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์ และคณะ (2566)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ นโยบาย และการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาการเผาไหม้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาต้นทุนผลตอบแทนจากการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
4. เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายทางเลือกในการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

Share This :