เนื้อหาล่าสุด
18th May

2015

เอกสารวิชาการหมายเลข 8 “ห้าทศวรรษ การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย”

AW cover-ห้าทศวรรษ-create-low

 

พิมพ์ครั้งที่ 1  มีนาคม 2558

ISBN 978-616-372-316-1 

ผู้เขียน ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, รศ.ดร.เอมอร อุงสุรัตน์, รศ.ดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, ดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ และอาจารย์อัจฉรา ปทุมนากุล

บรรณาธิการ สมพร อิศวิลานนท์ / ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์

เอกสารวิชาการเรื่อง “ห้าทศวรรษการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย”เล่มนี้ เป็นการนำความรู้จากงานวิจัยเรื่อง “ห้าทศวรรษการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยและการก้าวต่อไปเพื่อรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” มาสังเคราะห์และเรียบเรียงขึ้นใหม่

จุดเด่นสำคัญของเอกสารชุดนี้ ก็คือรวบผลงานวิจัยในอดีตมาเป็นฐานข้อมูลที่มีระบบ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่อย่างจำกัด อีกทั้งจะเป็นการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่เคยสร้างคุณประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอดีต ซึ่งเป็นการนำข้อความรู้เชิงนโยบายไปขยายผลให้กับสังคมและภาคเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศในวงกว้าง

สามารถอ่านรายงานโครงการวิจัยเรื่อง “ห้าทศวรรษ การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย” ในรูปแบบ E-Book ได้ที่

http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/ebooks/2015/20150085/index.html

  •  ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้
Share This :