เนื้อหาล่าสุด
3rd Apr

2023

เอกสารวิชาการหมายเลข 19 มุมมองความเสี่ยงของเกษตรกรไทย บทเรียนจากชาวสวนมะม่วงและทุเรียน

สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่: คลิก

ผู้เขียน: สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน เขมรัฐ เถลิงศรี และพชรพัชร์ ถวิลนพนันท์

บรรณาธิการ: ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ วรภัทร จิตรไพศาลศรี และสมพร อิศวิลานนท์

การจัดทำเอกสารวิชาการฉบับที่ 19 “มุมมองความเสี่ยงของเกษตรกรไทย บทเรียนจากชาวสวนมะม่วงและทุเรียน” เป็นการสังเคราะห์ข้อค้นพบจากโครงการวิจัยเรื่อง “ความเสี่ยง การเตรียมความพร้อมรับมือและการปรับตัวต่อเหตุการณ์ไม่ปกติของเกษตรกรไทย” ศึกษาโดย รศ.ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน และคณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุดเด่นของงานวิจัยนี้คือ เป็นการประมวลความรู้จากประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยด้านเกษตรบนพื้นที่สูงร่วมกับสังเคราะห์เนื้อหาจากรายงานวิจัย ถึงมุมมองของเกษตรกรที่มีต่อความเสี่ยงและเหตุการณ์ไม่ปกติ การป้องกัน หรือ การเตรียมความพร้อมในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ไม่ปกติ รวมถึงการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนหลังจากเหตุการณ์การระบาดของโควิด-19 ในการจัดการความเสี่ยงต่อไปได้

Download Attachments

Share This :