เนื้อหาล่าสุด
5th Sep

2022

รายงานวิจัยเรื่อง อุปสรรคจากกฎหมายและนโยบาย กับการค้าสินค้าเกษตรในประเทศไทย

รายงานวิจัยเรื่อง  “อุปสรรคจากกฎหมายและนโยบายกับการค้าสินค้าเกษตรในประเทศไทย”

ศึกษาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  วิสุทธิศักดิ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิสิต  พันธมิตร

วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับการค้าสินค้าเกษตร
(2) เพื่อศึกษาอุปสรรคทางกฎหมายที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจสำหรับการส่งออกสินค้าเกษตร
(3) เพื่อวิเคราะห์ประเด็นกฎหมายและนโยบายอันเป็นอุปสรรคต่อการค้าสินค้าเกษตร
(4) เพื่อสังเคราะห์และเสนอแนะให้มีการลดอุปสรรคจากกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าเกษตร

สามารถอ่านในรูปแบบ E-Book ได้ที่

ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้

Share This :