เนื้อหาล่าสุด
7th Sep

2022

รายงานวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การตลาดนำเพื่อการส่งออกผลไม้ไทยสู่ตลาดจีน รวมบริบทการแพร่ระบาด Covid 19

รายงานวิจัยเรื่อง  “ยุทธศาสตร์การตลาดนำเพื่อการส่งออกผลไม้ไทยสู่ตลาดจีนรวมบริบทการแพร่ระบาด Covid 19”

ศึกษาโดย Prof.Dr.Tang  Zhimin และคณะ (2565)

วัตถุประสงค์
1) ศึกษาเชิงลึกถึงความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคทุเรียนรวมถึงผลไม้ศักยภาพของไทยอื่นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิรูป/พัฒนาระบบการผลิตทุเรียนและผลไม้สดอื่นๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ผลไม้ต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อส่งออกสู่ตลาดจีนได้อย่างหลากหลายมากขึ้น
2) ศึกษาสถานภาพ ศักยภาพและปัญหาตลาดผลไม้ไทยในจีน ด้านความต้องการของลูกค้า การแข่งขัน กฎระเบียบ ส่วนประสมทางการตลาดซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (แบรนด์) (Product) ราคา (Price) การส่งเสริมการจัดจำหน่าย (Promotion) สถานที่จัดจำหน่าย (Place) ในรูปแบบ O2O (Online-To-Offline) Channel
3) ศึกษากฎกติกา การนำเข้าผลไม้ของจีนเส้นทางด้านโลจิสติกส์ การนำเข้าผลไม้จากไทยสู่จีนรวมถึงข้อปัญหาที่เป็นอุปสรรคทางตลาดและการค้า
4) ศึกษาความต้องการของตลาด (Demand Driven) และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อปิดช่องว่างและพัฒนาการปรับตัวในการส่งออกผลไม้ของไทยให้มีมูลค่าเพิ่มยิ่งขึ้น ในประเด็นสินค้าที่ต้องการสถานที่จัดจำหน่าย การจัดจำหน่ายสินค้า และวิธีการจัดจำหน่าย เป็นต้น
5) ศึกษาเพื่อนำเสนอกลยุทธ์และมาตรการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนในบริบทการแพร่ระบาดของ Covid-19 ประกอบด้วย กลยุทธ์เพิ่มความต้องการของตลาด (Demand Driven) กลยุทธ์ด้าน Supply Push รวมทั้งการกำหนดมาตรการ/แผนปฏิบัติการสำหรับเกษตรกร ผู้ประกอบการแปรรูป นักวิจัยและพัฒนา ผู้จัดหาหรือให้บริการทางธุรกิจผู้ส่งออกผู้นำเข้าผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกและภาครัฐ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์)

สามารถอ่านในรูปแบบ E-Book ได้ที่

ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้

Share This :