เนื้อหาล่าสุด
11th Apr

2022

รายงานวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อการพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญการวิจัยเชิงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SECr)”

รายงานวิจัยเรื่อง  “โครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อการพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญการวิจัยเชิงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SECr)”

ศึกษาโดย ดร.อภิชัย  สมบูรณ์ปกรณ์ และคณะวิจัย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาทิศทางและประมวลผลการให้ทุนวิจัยของประเทศในเรื่องปาล์มน้ำมันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2562 ทั้งในส่วนของแผนงานมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วนของ สวก. และงบประมาณงานวิจัยปกติ (วช.)
2. เพื่อรวบรวมปัญหาและสถานการณ์เรื่องปาล์มน้ำมันในปัจจุบันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงจรห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และการตลาด ในแต่ละช่วงระยะเวลา
3. เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องและโครงสร้างพื้นฐานของการทำวิจัย ตลอดจนสภาพปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
4. เพื่อเสนอแนวทางและให้ลำดับความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณสำหรับงานวิจัยกลุ่มเรื่องปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมกับความต้องการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศไทยในอนาคต และกำหนดให้มีการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของหน่วยงานในพื้นที่
5. เพื่อศึกษาและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อมุ่งสู่ฐานการพัฒนา SECr ในแต่ละช่วงระยะเวลา

สามารถอ่านในรูปแบบ E-Book ได้ที่
https://ebook.lib.ku.ac.th/ebook27/ebook/20220025/#p=1

ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้

Share This :