เนื้อหาล่าสุด
25th Mar

2022

รายงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากภัยแล้งและการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อเกษตรกรชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

รายงานวิจัยเรื่อง  “การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากภัยแล้งและการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อเกษตรกรชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

ศึกษาโดย อรวรรณ ศรีโสมพันธ์

วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาระดับผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์ภัยแล้งและการระบาดของ COVID-19 ต่อครัวเรือนชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) เพื่อประเมินความเปราะบางต่อความยากจนของครัวเรือนชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19
3) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการปรับตัวของครัวเรือนชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้สถานการณ์ภัยแล้งและการระบาดของ COVID-19
4) เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการปรับตัวของชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้สถานการณ์ภัยแล้งการระบาดของ COVID-19
5) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยบวกของครัวเรือนและชุมชนในการบรรเทาผลกระทบ การระบาดของ COVID-19
6) เพื่อวิเคราะห์บทบาทของรัฐบาลต่อการบรรเทาผลกระทบและการปรับตัวของชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
7) เพื่อเสนอแนะมาตรการและแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมการปรับตัวของชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ของกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพในการรับมือ (coping capacity) ต่อการเปลี่ยนแปลงน้อย และมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสูง

สามารถอ่านในรูปแบบ E-Book ได้ที่
https://ebook.lib.ku.ac.th/ebook27/ebook/20220026/mobile/index.html#p=1

ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้

Share This :