เนื้อหาล่าสุด
25th Mar

2022

รายงานวิจัยเรื่อง “ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของที่ดินที่เหมาะสมสำหรับการส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการจัดการสวนไม้เศรษฐกิจระดับสากล”

รายงานวิจัยเรื่อง  “ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของที่ดินที่เหมาะสมสำหรับการส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการจัดการสวนไม้เศรษฐกิจระดับสากล”

ศึกษาโดย ผศ.ดร.ขวัญชัย  ดวงสถาพร และคณะวิจัย

วัตถุประสงค์
1) เพื่อวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างสถานภาพทางกฎหมายของที่ดินในประเทศไทยกับมาตรฐานการรับรองการจัดการป่าไม้ระดับสากล
2) เพื่อกำหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของที่ดินที่เหมาะสมสำหรับการส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการจัดการสวนไม้เศรษฐกิจระดับสากล

สามารถอ่านในรูปแบบ E-Book ได้ที่
https://ebook.lib.ku.ac.th/ebook27/ebook/20220021/#p=1

ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้

Share This :