เนื้อหาล่าสุด
21st Feb

2022

สามารถรับฟังเสวนาเรื่อง “เตรียมรับวิกฤตทุเรียน เมื่อจีนเข้มนโยบายปลอดโควิด-19” (ย้อนหลัง)

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในเวที่เสวนาเรื่อง “เตรียมรับวิกฤตทุเรียน เมื่อจีนเข้มนโยบายปลอดโควิด-19” เพื่อเป็นเวทีสำหรับภาคีหุ้นส่วนในโซ่อุปทานการผลิต การค้า และการส่งออกทุเรียนไทยได้มาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและนำมาเป็นข้อเสนอแนะในการหาทางออกร่วมกัน ซึ่งจะคาดว่าเวทีเสวนานี้จะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนชาวสวนทุเรียน ในการสานพลังความคิดและเตรียมความรองรับกับภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนการหาแนวทางพัฒนายกระดับโซ่อุปทานการส่งออกทุเรียนของไทยในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป

สามารถรับฟังงานเสวนา “เตรียมรับวิกฤตทุเรียน เมื่อจีนเข้มนโยบายปลอดโควิด-19” (ย้อนหลัง)
ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 17.00-19.00 น. ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/kehakaset
Youtube : https://youtu.be/cYOb3YzPdJU

Share This :