เนื้อหาล่าสุด
6th Aug

2021

เอกสารวิชาการหมายเลข 16 กัญชา : พืชทางเลือกใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในการลงทุน


พิมพ์ครั้งที่ 1  กรกฎาคม 2564

ISBN: 978-974-326-683-6

ผู้เขียน: รวิสสาข์ สุชาโต / ณัฐพล พจนาประเสริฐ / อัจฉรา ปทุมนากุล

บรรณาธิการ: สมพร อิศวิลานนท์ / ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ / วรภัทร จิตรไพศาลศรี

เอกสารเล่มนี้ เป็นการสังเคราะห์เนื้อหาเนื้อหาจากรายงานการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเพาะปลูกกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย” โดย ผศ.ดร.รวิสสาข์ สุชาโต และคณะ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีเป้าหมายเพื่อ ศึกษาถอดบทเรียนต่างประเทศในการอนุญาตให้เพาะปลูกและใช้ประโยชน์จากกัญชา ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมการอนุญาตให้เพาะปลูกกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย

โดยเนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย 5 บท บทแรก เสนอประเด็นการศึกษาวิจัยและกรอบแนวคิดสู่เส้นทางการศึกษา บทที่ 2 ส่วนแรกอธิบายถึงนโยบายกัญชาในประเทศต้นแบบ
ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา เนเธอร์แลนด์ และอุรุกวัย ในส่วนหลังเป็นการสรุปการดำเนินนโยบายกัญชาของประเทศไทยในปัจจุบัน และโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมกัญชา
ทางการแพทย์ของไทยในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินนโยบาย บทที่ 3 เป็นการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในร่มและแบบโรงเรือน
บทที่ 4 วิเคราะห์ความต้องการใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย ทั้งในรูปแบบของยาตำรับแพทย์แผนปัจจุบันและยาตำรับแพทย์แผนไทย รวมทั้งประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ
(ในรูปของตัวเงิน) และ บทสุดท้าย เป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะการส่งเสริมเพาะปลูกกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย

Download Attachments

Share This :