เนื้อหาล่าสุด
19th Mar

2021

รายงานวิจัยเรื่อง “การจัดการระบบนิเวศเกษตรบนพื้นที่สูงในบริบทของพื้นที่ทับซ้อนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนปกาเกอะญอ บ้านกลาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง”

รายงานวิจัยเรื่อง  “การจัดการระบบนิเวศเกษตรบนพื้นที่สูงในบริบทของพื้นที่ทับซ้อนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนกะเหรี่ยง บ้านกลาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง”

ศึกษาโดย ยิ่งลักษณ์  กาญจนฤกษ์ (2564)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศเกษตรของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ศึกษา
2. เพื่อศึกษานโยบายของภาครัฐในการจัดการพื้นที่ทับซ้อนกรณีพื้นที่บ้านกลาง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
3. เพื่อศึกษาผลของการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศเกษตรภายใต้บริบทของรัฐและชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่สูงบ้านกลางที่ส่งผลต่อความยั่งยืนโดยพิจารณาถึงความสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ
4. เพื่อศึกษาแนวทางสำหรับการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศเกษตรอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของรัฐและชาวกะเหรี่ยงบ้านกลาง

สามารถอ่านในรูปแบบ E-Book ได้ที่
https://ebook.lib.ku.ac.th/ebook27/ebook/20210098/

ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้

Share This :