เนื้อหาล่าสุด
17th Jul

2020

รายงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและตราสินค้าเพื่อขับเคลื่อนความต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่มผู้บริโภค”

รายงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและตราสินค้าเพื่อขับเคลื่อนความต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่มผู้บริโภค”

ศึกษาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา  ชัยสุวรรณ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ตลาด และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและต้นแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อหาแนวทางในการบูรณาการกลไกการดำเนินงานให้เข้ากับการดำเนินการของภาคส่วนต่างๆ ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการสื่อสารดังกล่าว และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนความต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่มผู้บริโภค

สามารถอ่านในรูปแบบ E-Book ได้ที่
https://ebook.lib.ku.ac.th/ebook27/ebook/20200008/

ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้

Share This :