เนื้อหาล่าสุด
17th Jul

2020

รายงานวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจและความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคต่อฉลากการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม”

รายงานวิจัยเรื่อง  “ความพึงพอใจและความเต็มใจจะจ่ายของผู้บริโภคต่อฉลากการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม”

ศึกษาโดย ชัชวาลย์ เผ่าเพ็ง และคณะ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินการรับรู้และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในท้องถิ่นและในเมืองที่มีต่อ PGS และการรับรองกระบวนการผลิตอื่น ๆ รวมถึงประมวลพฤติกรรมการซื้อผักของกลุ่มตัวอย่าง
2. เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจและวัดความเต็มใจจะจ่ายของผู้บริโภคในท้องถิ่นและในเมืองที่มีต่อฉลาก PGS และฉลากรับรองกระบวนการผลิตอื่น ๆ ของผักสด
3. เพื่อทดสอบผลของความพึงพอใจและความเต็มใจจะจ่ายของผู้บริโภคที่มีต่อฉลาก PGS และฉลากรับรองอื่น ๆ จากอิทธิพลของการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อการรับรองกระบวนการผลิต รวมถึงความถี่ในการซื้อผักจากแหล่งจำหน่ายสินค้าผักปลอดภัยโดยเฉพาะ

สามารถอ่านในรูปแบบ E-Book ได้ที่
https://ebook.lib.ku.ac.th/ebook27/ebook/20200010/

ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้

Share This :