เนื้อหาล่าสุด
17th May

2019

เวทีเสวนา เรื่อง “ส่องอนาคตตลาดทุเรียนส่งออกไทย”

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ (ด้านล่าง)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน่ข้อความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดทุเรียนไทยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
2. เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในโซ่อุปทานผลไม้ทุเรียนไทยสู่ความยั่งยืน
3. เพื่อพัฒนาและยกระดับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคีหุ้นส่วนในห่วงโซ่อุปทานทุเรียนส่งออกไทย
4. เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการผลิตและการตลาดทุเรียนเพื่อการส่งออกของไทย
5. เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนประกอบการจัดทำและกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้อความเห็นและข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อใช้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายอันจะช่วยพัฒนาตลาดส่งออกทุเรียนไทย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคีหุ้นส่วนในห่วงโซ่อุปทานการส่งออกทุเรียนไทย

ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 40-50 ท่าน ประกอบด้วย เกษตรกร ผู้ประกอบการในโซ่อุปทานส่งออกทุเรียน นักวิชาการ และนักสื่อสารมวลชน

วันเวลา และสถานที่จัดประชุม
กำหนดจัดงานเสวนาในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30น. ณ ห้องประชุมแคนนา 1 โรงแรม รามาการ์เด้นส้ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ (ด้านล่าง)

Download Attachments

Share This :