เนื้อหาล่าสุด
5th Feb

2015

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ผู้สนใจ

สามารถ อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ “สำนักประสานงานชุดโครงการงานวิจัยนโยบายเกษตรฯ สถาบันคลังสมองของชาติ” ได้ที่  

https://ag-ebook.lib.ku.ac.th/

***ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้***

 

Share This :