เนื้อหาล่าสุด
3rd Feb

2015

รายงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ระบบสวนยางพารา

การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ระบบสวนยางพารา

รายงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ระบบสวนยางพารา” ศึกษาโดย รศ.ดร.สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล และคณะ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประสานงานโดย สำนักประสานงาน“งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”สถาบันคลังสมองของชาติ

การศึกษามีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินระบบสวนยางพาราที่เกษตรกรปฎิบัติอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่ศึกษา 2) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ระบบสวนยางพาราในพื้นที่ศึกษา 3) เพื่อศึกษาทัศนคติของเกษตรกรต่อมิติต่างๆ ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ระบบสวนยางพาราในพื้นที่ศึกษา 4) เพื่อกำหนดรูปแบบ/วิธีการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ระบบสวนยางพารา

อ่านรายงานโครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ระบบสวนยางพารา” ในรูปแบบ E-Book ได้ที่

http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/ebooks/book.php?id=20150028

  •  ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้

Download Attachments

Share This :