เนื้อหาล่าสุด
15th Jan

2018

เอกสารวิชาการหมายเลข 13 ธุรกิจการเกษตรบนพื้นที่สูงกับความยั่งยืน บทเรียนและข้อเสนอในการพัฒนา

พิมพ์ครั้งที่ 1  พฤศจิกายน 2560

ISBN 978-616-395-907-2

ผู้เขียน ผศ.ดร.เขมรัฐ เถลิงศรี เเละรศ.ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน

บรรณาธิการ ปิยะทัศน์  พาฬอนุรักษ์ / วรภัทร  จิตรไพศาลศรี / สมพร  อิศวิลานนท์

เอกสารวิชาการเรื่อง “ธุรกิจการเกษตรบนพื้นที่สูงกับความยั่งยืน บทเรียนและข้อเสนอในการพัฒนา” เล่มนี้ เป็นการนำความรู้จากงานวิจัยเรื่อง “รูปแบบธุรกิจการเกษตรในพื้นที่สูงกับความยั่งยืน” มาสังเคราะห์และเรียบเรียงขึ้นใหม่

หนังสือเล่มนี้เป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้จากหลายโครงการวิจัย ประกอบกับการลงสำรวจพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยเนื้อหาหลักนำมาจากรายงานการศึกษาเรื่อง “รูปแบบธุรกิจการเกษตรในพื้นที่สูงและการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย ผศ.ดร.เขมรัฐ เถลิงศรี และ รศ.ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้สัญญาที่ RDG5920001 มีวัตถุประสงค์นำเสนอหรือออกแบบ “รูปแบบธุรกิจการเกษตร” เพื่อใช้ประโยชน์บนพื้นที่สูงอย่างเหมาะสม ทั้งในแง่การรักษาคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศ มีความสำคัญต่อการหาทางออกจากปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าของพืชไร่เชิงเดี่ยว และเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการหาแนวทางป้องกันการขยายตัวของการลงทุนภาคเกษตรทั้งจากของนักลงทุนไทยและต่างชาติที่ไม่รับผิดชอบต่อชุมชนและพื้นที่ที่อาจจะทำลายความยั่งยืนของพื้นที่สูง

Share This :