เนื้อหาล่าสุด
15th Jan

2018

เอกสารวิชาการหมายเลข 11 ข้าวนึ่งไทย: จากการค้าสู่การสำรวจความรู้ในกระบวนการผลิต

พิมพ์ครั้งที่ 1  พฤศจิกายน 2560

ISBN 978-616-417-044-5

ผู้เขียน น้ำฝน ลำดับวงศ์, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์.

บรรณาธิการ ปิยะทัศน์  พาฬอนุรักษ์ / วรภัทร  จิตรไพศาลศรี / สมพร  อิศวิลานนท์

เอกสารวิชาการเรื่อง “ข้าวนึ่งไทย: จากการค้าสู่การสำรวจความรู้ในกระบวนการผลิต” เล่มนี้ เป็นการนำความรู้จากงานวิจัยเรื่อง “การสำรวจเอกสารเรื่อง ข้าวนึ่ง: กระบวนการผลิต สมบัติเชิงหน้าที่ และปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพข้าวนึ่ง” มาสังเคราะห์และเรียบเรียงขึ้นใหม่

เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก กล่าวคือ บทที่ 1 นำเสนอข้อมูล “ข้าวนึ่งและตลาดการค้า” ได้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นมาและความสำคัญของข้าวนึ่งซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียใต้ ตลาดส่งออกที่สำคัญ การค้า และมาตรฐานด้านคุณภาพ ในบทที่ 2 ได้เน้นความสำคัญเกี่ยวกับ “การผลิตข้าวนึ่งในประเทศไทย” ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พันธุ์ข้าวที่ใช้ กรรมวิธีการผลิต เครื่องจักรและกระบวนการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม รวมถึงการคำนวณสมดุลมวลสารและพลังงาน และในบทสุดท้ายได้ “ประมวลข้อความรู้จากงานวิจัยด้านกระบวนการผลิต” ที่แสดงถึงองค์ประกอบทางเคมีและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพข้าวนึ่ง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนาการ และท้ายสุดได้วิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงสีข้าวนึ่งสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย

Share This :