เนื้อหาล่าสุด
8th Sep

2017

จดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร ปีที่ 5

ฉบับที่ 1 (ม.ค. – เม.ย. 60) / “รูปแบบธุรกิจการเกษตรในพื้นที่สูงและการพัฒนาที่ยั่งยืน”

 

ฉบับที่ 2 (พ.ค. – ส.ค. 60) / “การประชุมวิชาการ agri benchmark Cash Crop Conference 2017”

 

ฉบับที่ 3 (ก.ย. – ธ.ค. 60) / “ผลกระทบของภัยธรรมชาติต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางราคาของพืชเศรษฐกิจ”

Download Attachments

 • pdf ฉบับที่ 1 (ม.ค. - เม.ย. 60)
  จดหมายข่าวเรื่อง "รูปแบบธุรกิจการเกษตรในพื้นที่สูงและการพัฒนาที่ยั่งยืน"
  File size: 609 KB Downloads: 1565
 • pdf ฉบับที่ 2 (พ.ค. - ส.ค. 60)
  จดหมายข่าวเรื่อง "การประชุมวิชาการ agri benchmark Cash Crop Conference 2017"
  File size: 392 KB Downloads: 935
 • pdf ฉบับที่ 3 (ก.ย. - ธ.ค. 60)
  จดหมายข่าวเรื่อง "ผลกระทบของภัยธรรมชาติต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางราคาของพืชเศรษฐกิจ"
  File size: 1 MB Downloads: 1285
 • pdf เอกสารอ่านประกอบ
  จดหมายข่าวเรื่อง "ผลกระทบของภัยธรรมชาติต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางราคาของพืชเศรษฐกิจ"
  File size: 1 MB Downloads: 1143
Share This :