เนื้อหาล่าสุด
21st Oct

2016

จดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร ปีที่ 4

ฉบับที่ 1 (ม.ค. – เม.ย. 59) / “ปัญหาการอนุรักษ์พื้นที่ป่าและการจัดการที่ดิน: ยุทธศาสตร์ที่ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อความมั่นคงของชาติ”

ฉบับที่ 2 (พ.ค. – ส.ค. 59) / “ประเด็นข้อสรุปที่สำคัญจาก agri benchmark Cash Crop Conference 2016”

ฉบับที่ 3 (ก.ย. – ธ.ค. 59) / “การเกษตรเชิงพหุภารกิจ: แนวคิดในการกำหนดนโยบายนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเจริญเติบโตสีเขียวของประเทศไทย”

Download Attachments

 • pdf ฉบับที่ 1 (ม.ค. - เม.ย. 59)
  จดหมายข่าวเรื่อง "ปัญหาการอนุรักษ์พื้นที่ป่าและการจัดการที่ดิน: ยุทธศาสตร์ที่ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อความมั่นคงของชาติ"
  File size: 2 MB Downloads: 703
 • pdf ฉบับที่ 2 (พ.ค. - ส.ค. 59)
  จดหมายข่าวเรื่อง "ประเด็นข้อสรุปที่สำคัญจาก agri benchmark Cash Crop Conference 2016"
  File size: 1 MB Downloads: 701
 • pdf ฉบับที่ 3 (ก.ย. - ธ.ค. 59)
  จดหมายข่าวเรื่อง "การเกษตรเชิงพหุภารกิจ: แนวคิดในการกำหนดนโยบายนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเจริญเติบโตสีเขียวของประเทศไทย"
  File size: 2 MB Downloads: 618
Share This :