เนื้อหาล่าสุด
8th Jun

2016

ขอเชิญประชุม Global Perspectives of Thai Agriculture

Cover_Global Forum 30 June 2016

ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้ร่วมกับ Institute of Farm Economics ประเทศเยอรมนี เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านการจัดการฟาร์มและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการผลิต การตลาด และนโยบายการเกษตรในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ได้จัดประชุม วิชาการ Cash Crop Conference ประจำปี 2016 ในระหว่างวันที่ 27-30  มิถุนายน  2559  ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีของกลุ่มเครือข่าย 36 องค์กร จาก 40 ประเทศ ในภูมิภาค อเมริกาเหนือและใต้ แอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย และ ยุโรป โดยในกลุ่มเครือข่ายดังกล่าวประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านพืชศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร นโยบายเกษตร และการจัดการธุรกิจฟาร์ม เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจสถานการณ์และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านการผลิต การตลาด ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายงานวิจัยด้านพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ จากภูมิภาคต่างๆ ของโลก

ในการประชุมวิชาการดังกล่าว คณะผู้จัดฯได้จัดให้มีเวทีสาธารณะภายใต้ชื่อว่า “Global Forum” ในภาคบ่ายของวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 13.30 – 18.15 น. ณ โรงแรม Eastin Grand Sathorn (BTS สุรศักดิ์) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจและนักวิชาการฝ่ายไทยทั้งภาคเอกชนและภาครัฐเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยมีนักวิชาการของกลุ่มเครือข่ายเป็นผู้นำเสนอ

ในการนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุม ในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ ได้ที่ http://goo.gl/ybEODY  ซึ่งการบรรยายจะเป็นภาษาอังกฤษ 

 

***เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ปิดรับการลงทะเบียน เมื่อมีผู้เข้าร่วมประชุมครบตามที่กำหนด

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ คุณวรภัทร จิตรไพศาลศรี หมายเลขโทรศัพท์ 025-640-0461 ต่อ 105 อีเมล์ [email protected]

Download Attachments

Share This :