เนื้อหาล่าสุด
7th Apr

2016

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
ขอเชิญชวนนักวิจัยทุกท่านจัดส่งผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ หัวข้อเรื่อง “การเกษตรดิจิทอลในพลวัตของเศรษฐกิจโลก
(Digital Agriculture in a Dynamic Global Economy)”

 

image

      ด้วยภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และภาคีพันธมิตร มีกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5  ในหัวข้อเรื่อง “การเกษตรดิจิทอลในพลวัตของเศรษฐกิจโลก (Digital Agriculture in a Dynamic Global Economy)” ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมรามา การ์เดน รีสอร์ท

     โดยงานประชุมฯ มุ่งเน้นที่จะสนับสนุนให้นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตระดับปริญญาตรี-โท-เอก ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์อาหารและธุรกิจการเกษตร ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่สาธารณะชน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาในวงการวิชาการทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติในการนี้ สำนักประสานงานชุดโครงการ “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย” สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญชวนนักวิจัยทุกท่านจัดส่งผลงาน เพื่อนำเสนอในงานประชุมดังกล่าวฯ โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

Share This :