เนื้อหาล่าสุด
1st Feb

2016

เอกสารวิชาการหมายเลข 9 สถานภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย ในบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ปก สัตว์น้ำฯ

พิมพ์ครั้งที่ 1  ธันวาคม 2558

ISBN 978-616-395-640-8

ผู้เขียน รองศาสตรจารย์ ดร.เรืองไร  โตกฤษณะ และคณะ

บรรณาธิการ สมพร อิศวิลานนท์ / ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์

เอกสารวิชาการเรื่อง “สถานภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย ในบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”เล่มนี้ เป็นการนำความรู้จากงานวิจัยเรื่อง “การสร้างเสริมความสามารถของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: สถานภาพและการมองไปข้างหน้า” มาสังเคราะห์และเรียบเรียงขึ้นใหม่

เนื้อหาในเอกสารเล่มนี้แบ่งออกเป็น 7 บท โดยในบทที่ 1 เป็นการเกริ่นนำประเด็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยกับการก้าวสู่นโยบายการเปิดเสรี ภาพนโยบายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทย ภาพรวมของสัตว์น้ำที่นิยมเพาะเลี้ยงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในบทที่ 2 ได้กล่าวถึงสถานภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในภาพรวมของอาเซียน และอธิบายถึงรายละเอียดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของทั้ง 10 ประเทศสมาชิก จากนั้น การค้าสินค้าสัตว์น้ำและศักยภาพการส่งออกจะกล่าวไว้ในบทที่ 3 ส่วนบทที่ 4 – 6 จะเป็นนำเสนอข้อมูลเชิงลึกของประเทศไทย ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในน้ำกร่อย ในทะเล และในน้ำจืด บทสุดท้ายจะเป็นการวิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทย แยกรายละเอียดของสัตว์น้ำในแต่ละชนิด และแนวทางการเพิ่มความสามารถของเกษตรกรไทย

สามารถอ่านรายงานโครงการวิจัยเรื่อง “สถานภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย ในบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในรูปแบบ E-Book ได้ที่

http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/ebooks/2016/20160025/index.html

  •  ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้
Share This :