เนื้อหาล่าสุด
25th Sep

2023

รายงานวิจัยเรื่อง แนวทางการปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโคเนื้อในประเทศไทย

รายงานวิจัยเรื่อง  “แนวทางการปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโคเนื้อในประเทศไทย”

ศึกษาโดย สุวรรณา สายรวมญาติ  และคณะ (2566)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษาข้อจำกัดการดำเนินงานของสหกรณ์โคเนื้อ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการค้าโคเนื้อมีชีวิต
2) เพื่อวิเคราะห์เงื่อนไขและข้อจำกัดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการปัจจุบันที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการผลิตและการค้าโคเนื้อมีชีวิต
3) เพื่อเสนอนโยบายในการดำเนินงานของสหกรณ์โคเนื้อ
4) เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรการ ในการการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโคเนื้อมีชีวิตในประเทศไทย

 

Share This :