เนื้อหาล่าสุด
25th Sep

2023

รายงานวิจัยเรื่อง นโยบายทางเลือกในการใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชในวงกว้างของประเทศไทย

รายงานวิจัยเรื่อง  “นโยบายทางเลือกในการใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชในวงกว้างของประเทศไทย”

ศึกษาโดย สุวรรณา ประณีตวตกุล และคณะ (2566)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประมวลสถานภาพการใช้และตลาดสารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย
2. เพื่อทบทวนกฎระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชในประเทศไทยและบางประเทศตัวอย่าง
3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในประเทศไทย
4. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทางเลือกสำหรับการใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชในวงกว้าง

Download Attachments

Share This :