เนื้อหาล่าสุด
25th Sep

2023

รายงานวิจัยเรื่อง การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอาหารในภาคตะวันออก

รายงานวิจัยเรื่อง  “การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอาหารในภาคตะวันออก”

ศึกษาโดย โสภณ ชมชาญ (2566)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทบทวนที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาของรัฐในพื้นที่ภาคตะวันออกจากอดีตถึงปัจจุบัน
2. เพื่อประเมินศักยภาพพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออก
3. เพื่อทบทวนการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศไทย
4. เพื่อทบทวนการจัดตั้ง Food Valley ในประเทศไทย
5. เพื่อทบทวนประสบการณ์นานาชาติในการคุ้มครองพื้นที่การเกษตรและการจัดตั้ง Food Valley
6. เพื่อถอดบทเรียนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินโครงการพัฒนาภาคตะวันออก (Eastern Seaboard)
7. จัดทำแนวทางการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอาหาร

Download Attachments

Share This :